French | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Où votre [document] a été délivré ?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mon/ma [document] a été volé(e).
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Ces informations sont confidentielles.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Comment vous appelez-vous ?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Où résidez-vous ?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Où habitez-vous ?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Quelle est votre nationalité ?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ma situation matrimoniale est _____.
Stating what your marital status is
โสด
célibataire
Marital status
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Marital status
แยกกันอยู่
Séparé(e)
Marital status
หย่าร้าง
Divorcé(e)
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
en concubinage
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
dans une union civile
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
en concubinage
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en partenariat domestique
Marital status
เป็นม่าย
veuf/veuve
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Vous avez des enfants ?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vous avez des personnes à charge ?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Je voudrais réunir ma famille.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quels documents dois-je apporter ?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Je voudrais demander un permis de séjour.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Frais hospitaliers
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Frais de consultation d'un spécialiste
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Tests diagnostiques
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Opérations chirurgicales
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Traitement psychiatrique
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Soins dentaires
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Soins oculaires
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
le code
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
la conduite
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
mon adresse
What you would like to change
ชื่อ
mon nom
What you would like to change
ภาพถ่าย
ma photo
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
perdu
Driving license issue
ถูกขโมย
volé
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
abîmé
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Je n'ai pas de casier judiciaire
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mon conjoint est [nationalité].
Stating the nationality of your spouse