Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Hogy hívják?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hol lakik?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mi a címe?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
โสด
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
แต่งงานแล้ว
házas
Marital status
แยกกันอยู่
külön él a házastársától
Marital status
หย่าร้าง
elvált
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
élettársi kapcsolatban van
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Marital status
เป็นม่าย
özvegy
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Szakorvos
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
elméleti vizsga
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
gyakorlati vizsga
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
cím
What you would like to change
ชื่อ
név
What you would like to change
ภาพถ่าย
fénykép
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
elveszett
Driving license issue
ถูกขโมย
ellopott
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
sérült
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse