Italian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quali documenti devo portare per ____ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Le informazioni sono riservate.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Come si chiama?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dove risiede?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual è il suo indirizzo?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual è la sua cittadinanza?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando è arrivato/a in [stato]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Il mio stato civile è __________.
Stating what your marital status is
โสด
celibe (m) / nubile (f)
Marital status
แต่งงานแล้ว
coniugato/a
Marital status
แยกกันอยู่
separato/a
Marital status
หย่าร้าง
divorziato/a
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
convivente
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in un'unione civile
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
in una coppia non sposata
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in un'unione di fatto
Marital status
เป็นม่าย
vedovo/a
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Ha figli?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ha familiari a carico?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quali documenti devo portare?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Spese ospedaliere
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Spese per la consultazione di uno specialista
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Test diagnostici
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Operazioni chirurgiche
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Trattamento psichiatrico
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Cure dentali
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Cure oculistiche
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
La mia patente di guida è valida?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Vorrei prenotare l' __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
esame di teoria
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
esame di guida
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
l'indirizzo
What you would like to change
ชื่อ
il nome
What you would like to change
ภาพถ่าย
la foto
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
smarrita
Driving license issue
ถูกขโมย
rubata
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
deteriorata
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Non ho precedenti penali.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ho il livello richiesto di [lingua].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating the nationality of your spouse