Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
โสด
kawaler/panna
Marital status
แต่งงานแล้ว
żonaty/zamężna
Marital status
แยกกันอยู่
w separacji
Marital status
หย่าร้าง
rozwodnik/rozwódka
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
w konkubinacie
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
เป็นม่าย
wdowiec/wdowa
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
egzamin teoretyczny
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
egzamin praktyczny
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
adres
What you would like to change
ชื่อ
nazwisko
What you would like to change
ภาพถ่าย
zdjęcie
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
ถูกขโมย
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse