Portuguese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Stating what your marital status is
โสด
solteiro(a)
Marital status
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Marital status
แยกกันอยู่
separado(a)
Marital status
หย่าร้าง
divorciado(a)
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Marital status
เป็นม่าย
viúvo(a)
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
endereço
What you would like to change
ชื่อ
nome
What you would like to change
ภาพถ่าย
foto
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
perdida
Driving license issue
ถูกขโมย
roubada
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
danificada
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Stating the nationality of your spouse