Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Unde locuiți?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
โสด
Singur
Marital status
แต่งงานแล้ว
Căsătorit/ă
Marital status
แยกกันอยู่
separat/ă
Marital status
หย่าร้าง
divorțat/ă
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
concobinaj
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
într-o uniune civilă
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
necăsătorit/ă
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
partener/ă de viață
Marital status
เป็นม่าย
văduv/ă
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Aveți copii?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
testul teoretic
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
examenul practic
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
Adresa
What you would like to change
ชื่อ
nume
What you would like to change
ภาพถ่าย
fotografia
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
pierdut
Driving license issue
ถูกขโมย
furat
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
distrus
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse