Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Vad heter du?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Var bor du?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Vad är din adress?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
โสด
singel
Marital status
แต่งงานแล้ว
gift
Marital status
แยกกันอยู่
separerad
Marital status
หย่าร้าง
skild
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
sambo
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i ett partnerskap
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ogift par
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i ett partnerskap
Marital status
เป็นม่าย
änka
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Har du barn?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriprov
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
uppkörning
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
adressen
What you would like to change
ชื่อ
namnet
What you would like to change
ภาพถ่าย
bilden
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
borttappat
Driving license issue
ถูกขโมย
stulet
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
förstört
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse