Turkish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Adınız nedir?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
โสด
bekar
Marital status
แต่งงานแล้ว
evli
Marital status
แยกกันอยู่
ayrılmış
Marital status
หย่าร้าง
boşanmış
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
birlikte yaşıyor
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
medeni birliktelik
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
evlenmemiş çift
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
medeni ortaklık içinde
Marital status
เป็นม่าย
dul
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorik sınav
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
direksiyon sınavı
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
adres
What you would like to change
ชื่อ
ad
What you would like to change
ภาพถ่าย
fotoğraf
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
kayıp
Driving license issue
ถูกขโมย
çalınmış
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
hasarlı
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse