Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

____ için nereden form bulabilirim?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
[belge] ne zaman verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
[belge] nerede verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
[belge] belgem çalındı.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Bu bilgi özeldir.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Adınız nedir?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Nerede yaşıyorsunuz?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
İkamet adresiniz nedir?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Hangi ülke vatandaşısınız?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
[ülke] ne zaman geldiniz?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Kimliğinizi görebilir miyim?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Medeni halim ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
bekar
โสด
Marital status
evli
แต่งงานแล้ว
Marital status
ayrılmış
แยกกันอยู่
Marital status
boşanmış
หย่าร้าง
Marital status
birlikte yaşıyor
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
medeni birliktelik
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
evlenmemiş çift
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
medeni ortaklık içinde
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
dul
เป็นม่าย
Marital status
Çocuğunuz var mı?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ailemi yanıma almak istiyorum.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Hastane masrafları
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Uzman doktor ücretleri
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Tanı koyma testleri
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Cerrahi operasyonlar
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Psikiyatri tedavisi
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Diş tedavisi
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Göz tedavisi
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Vizemi nasıl uzatabilirim?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Vize başvurum neden reddedildi?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Ehliyetim burada geçerli mi?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
__________ için kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
teorik sınav
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
direksiyon sınavı
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
ที่อยู่
What you would like to change
ad
ชื่อ
What you would like to change
fotoğraf
ภาพถ่าย
What you would like to change
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
kayıp
สูญหาย
Driving license issue
çalınmış
ถูกขโมย
Driving license issue
hasarlı
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Sabıka kaydım yoktur.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse