Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Tôi đăng kí hộ ________
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Thông tin này là bí mật
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Bạn tên gì?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Bạn sống ở đâu?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Địa chỉ của bạn là gì?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Quốc tịch của bạn là gì?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
độc thân
alleenstaand
Marital status
đã thành hôn
gehuwd
Marital status
ly thân
uit elkaar
Marital status
ly dị
gescheiden
Marital status
sống thử
samenwonend
Marital status
kết hợp dân sự
geregistreerd partnerschap
Marital status
đối tác chưa kết hôn
ongetrouwde partners
Marital status
hợp doanh gia thuộc
in een relatie
Marital status
góa phụ
verweduwd
Marital status
Bạn có con chưa?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Bạn có thu phí đăng kí không?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Phí bệnh viện
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Phí chuyên gia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Điều trị tâm thần
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Điều trị nha khoa
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Điều trị nhãn khoa
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Tôi muốn đăng kí xe
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Tôi muốn đăng kí _________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Kì thi lý thuyết
theoretische test
Type of test
Kì thi lái xe
rijexamen
Type of test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
địa chỉ
mijn adres
What you would like to change
tên
mijn naam
What you would like to change
ảnh
mijn foto
What you would like to change
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
mất
verloren
Driving license issue
bị đánh cắp
gestolen
Driving license issue
bi hư hỏng
beschadigd
Driving license issue
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Tôi không có tiền án tiền sự
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse