Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
une chambre
ห้องพัก
Type of accommodation
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
une maison jumelée
บ้านแฝด
Type of accommodation
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
la plomberie
ท่อประปา
Facilities
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Facilities
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture