Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Ich möchte _________________ mieten.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
ein Zimmer
ห้องพัก
Type of accommodation
eine Wohnung/ ein Apartment
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
ein Studioapartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
ein Einfamilienhaus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
ein Doppelhaus
บ้านแฝด
Type of accommodation
ein Reihenhaus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Wie hoch ist die Kaution?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
Das Apartment ist_____________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
möbliert
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
unmöbliert
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Sind Haustiere erlaubt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Kann ich die Zählerstände sehen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Wie lange gilt der Mietvertrag?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Was wurde renoviert?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Gehört ein Parkplatz dazu?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
Funktionieren____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
die Abflussrohre
ท่อประปา
Facilities
die Heizungsanlagen
เครื่องทำความร้อน
Facilities
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Wo ist der Thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Warum verkaufen die Besitzer?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture