Vietnamese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Asking if you need an import license
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Pet entry requirement
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Pet entry requirement
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Asking if you have to use an authorized carrier
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Asking what the rules are for service animals
guide dogs
chó chỉ đường
Type of animal
assistance dogs
chó hỗ trợ
Type of animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Asking how you can obtain a certificate for your pet