English | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Stating what the entry requirements include
microchip
microchip
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
guide dogs
Type of animal
chó hỗ trợ
assistance dogs
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Asking how you can obtain a certificate for your pet