Italian | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Asking if you need an import license
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Stating what the entry requirements include
microchip
il microchip
Pet entry requirement
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Pet entry requirement
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Pet entry requirement
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Pet entry requirement
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Asking if you have to use an authorized carrier
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Asking what the rules are for service animals
chó chỉ đường
cani guida
Type of animal
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Type of animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Asking how you can obtain a certificate for your pet