German | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
Grundkurs
Type of course
postgraduální studium
Aufbaukurs
Type of course
doktorské studium
Doktorandenkurs
Type of course
prezenční studium
Vollzeitkurs
Type of course
kombinované studium
Teilzeitkurs
Type of course
online
Onlinekurs
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
ein Semester
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
ein Studienjahr
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Asking information about the system
kredity
Kreditsystem
Type of system
známkování
Benotungssystem
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
Vorlesungen
Type of class
semináře
Seminare
Type of class
konsultace
Tutorien
Type of class
konference
Konferenzen
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Stating that you need financial help
školné
Studiengebühren
Thing that you need financial help for
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Thing that you need financial help for
péče o dítě
Kinderbetreuung
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Asking where you can get a certificate of equivalency