Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
bakalářské studium
en un grado
Type of course
postgraduální studium
en un posgrado
Type of course
doktorské studium
en un doctorado
Type of course
prezenční studium
a tiempo completo
Type of course
kombinované studium
a tiempo parcial
Type of course
online
a distancia
Type of course
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
(jeden) semestr
un semestre
Length of stay at foreign university
celý akademický rok
un curso académico
Length of stay at foreign university
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Musím jako výměnný student platit školné?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Jaké jsou jazykové požadavky?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Jaký je ____________ systém?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
kredity
de créditos
Type of system
známkování
de notas
Type of system
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Jaké vyučovací metody jsou používány?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Jsou tam _____________ ?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
přednášky
clases teóricas
Type of class
semináře
seminarios
Type of class
konsultace
tutorías
Type of class
konference
conferencias
Type of class
Jaké předměty nabízí letní škola?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kdy jsou zkoušky?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Nabízíte detailní popis kurzu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Pořádáte exkurze?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
školné
matrícula
Thing that you need financial help for
životní náklady
gastos personales
Thing that you need financial help for
péče o dítě
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency