Vietnamese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

I would like to enroll at a university.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
I want to apply for _____________ course.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
an undergraduate
đại học
Type of course
a postgraduate
thạc sỹ
Type of course
a PhD
tiến sĩ
Type of course
a full-time
toàn thời gian
Type of course
a part-time
bán thời gian
Type of course
an online
trực tuyến
Type of course
I would like to study at your university for ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
a semester
một kì
Length of stay at foreign university
an academic year
một năm học
Length of stay at foreign university
What are the work restrictions for students?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
What are the entry requirements of the university?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
Are you going to send me a formal offer?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
Does the university guarantee accommodation as well?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
Does the course involve an internship as well?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
How can I track the progress of my application?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
What are the [language] language requirements?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
What is the ____________ system like?
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
credit
tín chỉ
Type of system
marking
chấm điểm
Type of system
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
What is the teaching style like?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
Are there _____________ ?
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
lectures
bài giảng
Type of class
seminars
hội thảo
Type of class
tutorials
hướng dẫn riêng
Type of class
conferences
hội nghị
Type of class
What courses are offered by summer schools?
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
When are the exams held?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
Where can I find information about all the courses available?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
Is there a university sports center?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
How can I join student societies?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
What are the estimated living costs in [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

What languages can I study at your school?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
Is there a placement test to assess my level?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Do you have a detailed description of the course?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
What is the maximum number of students in a class?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
What facilities are there in your school?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
Do you also arrange excursions?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
What programs do you offer?
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

I am here to inquire about funding opportunities.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
Which bodies can fund my studies?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
I need financial help for ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
tuition fees
học phí
Thing that you need financial help for
my living expenses
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
childcare
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
What kinds of scholarships are available?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

I would like to validate my degree certificate in [country].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Where can I get a certificate of equivalency?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency