Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Mi volas apliki por_____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
kurso por studentoj
ปริญญาตรี
Type of course
kurso por postdiplomaj studentoj
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
kurso por Ph.D.
ปริญญาเอก
Type of course
plentempa kurso
เต็มเวลา
Type of course
parttempa kurso
นอกเวลา
Type of course
enreta kurso
ออนไลน์
Type of course
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
semestro
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
akademia jaro
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
de kredito
หน่วยกิตวิชา
Type of system
de noto
การให้คะแนน
Type of system
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Kiom estas la instrua stilo?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
Ĉu estas ______________?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
lekcioj
การบรรยาย
Type of class
seminarioj
การสัมมนา
Type of class
lerniloj
การกวดวิชา
Type of class
konferencoj
การประชุม
Type of class
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
Ĉu estas universitata sportejo?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
Kio programojn vi proponas?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
Mi bezonas financan helpon por ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
instrudepagoj
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
miaj vivelspezoj
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
infanzorgado
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency