Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Haluaisin hakea yliopistoon.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
Haluan hakea ________.
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
kandidaatin ohjelmaan
en un grado
Type of course
jatko-opintoihin
en un posgrado
Type of course
tohtorin ohjelmaan
en un doctorado
Type of course
täysiaikaiseen ohjelmaan
a tiempo completo
Type of course
osa-aikaiseen ohjelmaan
a tiempo parcial
Type of course
verkossa käytävään ohjelmaan
a distancia
Type of course
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
lukukauden
un semestre
Length of stay at foreign university
lukuvuoden
un curso académico
Length of stay at foreign university
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Miten _______ -järjestelmä toimii?
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
opintopiste
de créditos
Type of system
arvosana
de notas
Type of system
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Minkälainen opetustyyli teillä on?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
Onko teillä ________?
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
luentoja
clases teóricas
Type of class
seminaareja
seminarios
Type of class
pienryhmäopetusta
tutorías
Type of class
konferensseja
conferencias
Type of class
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Koska tentit ovat?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
lukukausimaksut
matrícula
Thing that you need financial help for
elinkustannukseni
gastos personales
Thing that you need financial help for
lastenhoito
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
Millaisia stipendejä on saatavilla?
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency