Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Type of course
une formation du second cycle
postgraduální studium
Type of course
un doctorat
doktorské studium
Type of course
une formation à temps plein
prezenční studium
Type of course
une formation à temps partiel
kombinované studium
Type of course
une formation en ligne
online
Type of course
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
une année académique
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
de crédits
kredity
Type of system
de notation
známkování
Type of system
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
des cours magistraux
přednášky
Type of class
des séminaires
semináře
Type of class
des travaux dirigés
konsultace
Type of class
des conférences
konference
Type of class
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
les frais d'inscription
školné
Thing that you need financial help for
les frais de subsistance
životní náklady
Thing that you need financial help for
la garde d'enfants
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency