Greek | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Stating that you want to enroll
Je voudrais m'inscrire à _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Stating that you want to apply for a course
une formation du premier cycle
ένα προπτυχιακό
Type of course
une formation du second cycle
ένα μεταπτυχιακό
Type of course
un doctorat
ένα διδακτορικό
Type of course
une formation à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Type of course
une formation à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Type of course
une formation en ligne
εξ αποστάσεως
Type of course
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
ένα εξάμηνο
Length of stay at foreign university
une année académique
ένα ακαδημαϊκό έτος
Length of stay at foreign university
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Asking about work restrictions for students
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Used when applying for university
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Asking if you will receive a formal offer
Le logement est assuré par l'université ?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Asking if the university provides accommodation
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Asking if your university course involves an internship period
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Asking how you can see the progress of your application
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Comment fonctionne le système ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Asking information about the system
de crédits
πόντων
Type of system
de notation
βαθμολόγησης
Type of system
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Inquiring about the teaching style
Y a-t-il ______ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Inquiring about the teaching style
des cours magistraux
διαλέξεις
Type of class
des séminaires
σεμινάρια
Type of class
des travaux dirigés
προγράμματα εκμάθησης
Type of class
des conférences
συνέδρια
Type of class
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Asking when the exams are
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Asking where you can find information about the courses
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Asking if there is a university sports center
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Asking how you can join student societies
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Asking what languages you can study at that school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Asking if there is a placement test to assess your level
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Asking if there is a detailed description of the course
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Asking what the maximum number of students in a class is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Asking what facilities there are in the school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Asking if the school arranges also excursions
Quels programmes offrez-vous ?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Inquiring about funding opportunities
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Asking which bodies can fund your studies
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Stating that you need financial help
les frais d'inscription
δίδακτρα
Thing that you need financial help for
les frais de subsistance
τα έξοδα διαβίωσής μου
Thing that you need financial help for
la garde d'enfants
τη φροντίδα των παιδιών
Thing that you need financial help for
Quels types de bourse sont disponibles ?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Asking where you can get a certificate of equivalency