Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Je voudrais m'inscrire à l'université.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Je voudrais m'inscrire à _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
une formation du premier cycle
ปริญญาตรี
Type of course
une formation du second cycle
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
un doctorat
ปริญญาเอก
Type of course
une formation à temps plein
เต็มเวลา
Type of course
une formation à temps partiel
นอกเวลา
Type of course
une formation en ligne
ออนไลน์
Type of course
Je voudrais m'inscrire pour ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
une année académique
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
Le logement est assuré par l'université ?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
Quel niveau en [langue] est demandé ?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Comment fonctionne le système ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
de crédits
หน่วยกิตวิชา
Type of system
de notation
การให้คะแนน
Type of system
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
Y a-t-il ______ ?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
des cours magistraux
การบรรยาย
Type of class
des séminaires
การสัมมนา
Type of class
des travaux dirigés
การกวดวิชา
Type of class
des conférences
การประชุม
Type of class
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
Quels programmes offrez-vous ?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
les frais d'inscription
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
les frais de subsistance
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
la garde d'enfants
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
Quels types de bourse sont disponibles ?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency