Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
Grundkurs
bakalářské studium
Type of course
Aufbaukurs
postgraduální studium
Type of course
Doktorandenkurs
doktorské studium
Type of course
Vollzeitkurs
prezenční studium
Type of course
Teilzeitkurs
kombinované studium
Type of course
Onlinekurs
online
Type of course
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
ein Semester
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
ein Studienjahr
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
Kreditsystem
kredity
Type of system
Benotungssystem
známkování
Type of system
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
Vorlesungen
přednášky
Type of class
Seminare
semináře
Type of class
Tutorien
konsultace
Type of class
Konferenzen
konference
Type of class
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
Studiengebühren
školné
Thing that you need financial help for
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Thing that you need financial help for
Kinderbetreuung
péče o dítě
Thing that you need financial help for
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency