Finnish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Haluan hakea ________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
kandidaatin ohjelmaan
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
jatko-opintoihin
Type of course
ένα διδακτορικό
tohtorin ohjelmaan
Type of course
πλήρους απασχόλησης
täysiaikaiseen ohjelmaan
Type of course
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type of course
εξ αποστάσεως
verkossa käytävään ohjelmaan
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
lukukauden
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
lukuvuoden
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Asking information about the system
πόντων
opintopiste
Type of system
βαθμολόγησης
arvosana
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Onko teillä ________?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
luentoja
Type of class
σεμινάρια
seminaareja
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
pienryhmäopetusta
Type of class
συνέδρια
konferensseja
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Koska tentit ovat?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
lukukausimaksut
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
elinkustannukseni
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
lastenhoito
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Asking where you can get a certificate of equivalency