French | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
une formation du premier cycle
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
une formation du second cycle
Type of course
ένα διδακτορικό
un doctorat
Type of course
πλήρους απασχόλησης
une formation à temps plein
Type of course
μερικής απασχόλησης
une formation à temps partiel
Type of course
εξ αποστάσεως
une formation en ligne
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
un semestre
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
une année académique
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Le logement est assuré par l'université ?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Comment fonctionne le système ______ ?
Asking information about the system
πόντων
de crédits
Type of system
βαθμολόγησης
de notation
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Y a-t-il ______ ?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
des cours magistraux
Type of class
σεμινάρια
des séminaires
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
des travaux dirigés
Type of class
συνέδρια
des conférences
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quels programmes offrez-vous ?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
les frais d'inscription
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
les frais de subsistance
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
la garde d'enfants
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quels types de bourse sont disponibles ?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Asking where you can get a certificate of equivalency