Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
ένα προπτυχιακό
kandidatkurs
Type of course
ένα μεταπτυχιακό
avancerad kurs
Type of course
ένα διδακτορικό
doktorandkurs
Type of course
πλήρους απασχόλησης
fulltidskurs
Type of course
μερικής απασχόλησης
deltidskurs
Type of course
εξ αποστάσεως
onlinekurs
Type of course
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
ένα εξάμηνο
en termin
Length of stay at foreign university
ένα ακαδημαϊκό έτος
ett läsår
Length of stay at foreign university
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
πόντων
poängsystemet
Type of system
βαθμολόγησης
betygssättningen
Type of system
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Υπάρχουν _____________ ;
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
διαλέξεις
föreläsningar
Type of class
σεμινάρια
seminarier
Type of class
προγράμματα εκμάθησης
handledning
Type of class
συνέδρια
konferenser
Type of class
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Πότε είναι οι εξετάσεις;
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
δίδακτρα
skolavgifter
Thing that you need financial help for
τα έξοδα διαβίωσής μου
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
τη φροντίδα των παιδιών
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency