Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
graduação
studia licencjackie
Type of course
pós-graduação
studia magisterskie
Type of course
PhD
studia doktoranckie
Type of course
tempo integral
studia dzienne
Type of course
meio período
studia zaoczne
Type of course
online
studia przez internet
Type of course
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
um semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
crédito
punktowy
Type of system
notas
oceniania
Type of system
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
aulas expositivas
wykłady
Type of class
seminários
ćwiczenia/seminaria
Type of class
tutoriais
konsultacje
Type of class
conferências
konferencje
Type of class
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency