Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
student
ปริญญาตรี
Type of course
student cu diplomă
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
doctorand
ปริญญาเอก
Type of course
cu normă întreagă
เต็มเวลา
Type of course
cu jumătate de normă
นอกเวลา
Type of course
la distanță
ออนไลน์
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
un semestru
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
un an academic
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
de credite
หน่วยกิตวิชา
Type of system
de note
การให้คะแนน
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
การบรรยาย
Type of class
seminarii
การสัมมนา
Type of class
tutoriale
การกวดวิชา
Type of class
conferințe
การประชุม
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
întreținere
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency