Vietnamese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
student
đại học
Type of course
student cu diplomă
thạc sỹ
Type of course
doctorand
tiến sĩ
Type of course
cu normă întreagă
toàn thời gian
Type of course
cu jumătate de normă
bán thời gian
Type of course
la distanță
trực tuyến
Type of course
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
un semestru
một kì
Length of stay at foreign university
un an academic
một năm học
Length of stay at foreign university
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
Există perioadă de practică în planul de studii?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
Care este nivelul de [limba] cerută?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Cum este sistemul ____________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
de credite
tín chỉ
Type of system
de note
chấm điểm
Type of system
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cum este sistemul de predare?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
Sunt _____________ ?
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
cursuri teoretice
bài giảng
Type of class
seminarii
hội thảo
Type of class
tutoriale
hướng dẫn riêng
Type of class
conferințe
hội nghị
Type of class
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Când se susșine sesiunea de examene?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
Are universitatea centru sportiv?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
Ce facilitări oferă centrul?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
Organizați excursii de asemenea?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
Ce programă oferiți?
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
taxă de școlarizare
học phí
Thing that you need financial help for
întreținere
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
îngrijire copii minori
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency