Czech | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Me gustaría matricularme en la universidad.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Stating that you want to enroll
Me quiero matricular _______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Stating that you want to apply for a course
en un grado
bakalářské studium
Type of course
en un posgrado
postgraduální studium
Type of course
en un doctorado
doktorské studium
Type of course
a tiempo completo
prezenční studium
Type of course
a tiempo parcial
kombinované studium
Type of course
a distancia
online
Type of course
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un curso académico
celý akademický rok
Length of stay at foreign university
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Asking about work restrictions for students
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Asking if you need to provide the original documents or copies
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Used when applying for university
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Asking if you will receive a formal offer
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Asking if the university provides accommodation
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Asking if your university course involves an internship period
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Musím jako výměnný student platit školné?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Asking how you can see the progress of your application
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
¿Cómo es el sistema _____________?
Jaký je ____________ systém?
Asking information about the system
de créditos
kredity
Type of system
de notas
známkování
Type of system
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Inquiring about the teaching style
¿Hay ______________?
Jsou tam _____________ ?
Inquiring about the teaching style
clases teóricas
přednášky
Type of class
seminarios
semináře
Type of class
tutorías
konsultace
Type of class
conferencias
konference
Type of class
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kdy jsou zkoušky?
Asking when the exams are
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Asking where you can find information about the courses
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Asking if there is a university sports center
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Asking how you can join student societies
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Asking what languages you can study at that school
¿Hay pruebas de nivel?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Asking if there is a placement test to assess your level
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Asking if there is a detailed description of the course
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Asking what the maximum number of students in a class is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Asking what facilities there are in the school
¿Organizan también excursiones?
Pořádáte exkurze?
Asking if the school arranges also excursions
¿Qué programas ofertan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Inquiring about funding opportunities
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Asking which bodies can fund your studies
Necesito ayuda financiera para ______________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Stating that you need financial help
matrícula
školné
Thing that you need financial help for
gastos personales
životní náklady
Thing that you need financial help for
manutención de hijos menores
péče o dítě
Thing that you need financial help for
¿Qué becas puedo solicitar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Asking where you can get a certificate of equivalency