Polish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Me gustaría matricularme en la universidad.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Stating that you want to enroll
Me quiero matricular _______________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Stating that you want to apply for a course
en un grado
studia licencjackie
Type of course
en un posgrado
studia magisterskie
Type of course
en un doctorado
studia doktoranckie
Type of course
a tiempo completo
studia dzienne
Type of course
a tiempo parcial
studia zaoczne
Type of course
a distancia
studia przez internet
Type of course
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Stating how long your exchange period is
un semestre
(jeden) semestr
Length of stay at foreign university
un curso académico
cały rok akademicki
Length of stay at foreign university
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Asking about work restrictions for students
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Asking if you need to provide the original documents or copies
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Used when applying for university
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Asking if you will receive a formal offer
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Asking if the university provides accommodation
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Asking if your university course involves an internship period
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Asking how you can see the progress of your application
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
¿Cómo es el sistema _____________?
Jak działa system ______ ?
Asking information about the system
de créditos
punktowy
Type of system
de notas
oceniania
Type of system
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Inquiring about the teaching style
¿Hay ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Inquiring about the teaching style
clases teóricas
wykłady
Type of class
seminarios
ćwiczenia/seminaria
Type of class
tutorías
konsultacje
Type of class
conferencias
konferencje
Type of class
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Asking when the exams are
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Asking where you can find information about the courses
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Asking if there is a university sports center
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Asking how you can join student societies
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Asking what languages you can study at that school
¿Hay pruebas de nivel?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Asking if there is a placement test to assess your level
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Asking if there is a detailed description of the course
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jak liczne są grupy?
Asking what the maximum number of students in a class is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Asking what facilities there are in the school
¿Organizan también excursiones?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Asking if the school arranges also excursions
¿Qué programas ofertan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Inquiring about funding opportunities
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Asking which bodies can fund your studies
Necesito ayuda financiera para ______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Stating that you need financial help
matrícula
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Thing that you need financial help for
gastos personales
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Thing that you need financial help for
manutención de hijos menores
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Thing that you need financial help for
¿Qué becas puedo solicitar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Asking where you can get a certificate of equivalency