Thai | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Me gustaría matricularme en la universidad.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Stating that you want to enroll
Me quiero matricular _______________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Stating that you want to apply for a course
en un grado
ปริญญาตรี
Type of course
en un posgrado
บัณฑิตวิทยาลัย
Type of course
en un doctorado
ปริญญาเอก
Type of course
a tiempo completo
เต็มเวลา
Type of course
a tiempo parcial
นอกเวลา
Type of course
a distancia
ออนไลน์
Type of course
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Stating how long your exchange period is
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Length of stay at foreign university
un curso académico
หนึ่งปีการศึกษา
Length of stay at foreign university
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Asking about work restrictions for students
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Asking if you need to provide the original documents or copies
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Used when applying for university
¿Me enviarán una carta de aceptación?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Asking if you will receive a formal offer
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Asking if the university provides accommodation
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Asking if your university course involves an internship period
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Asking how you can see the progress of your application
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
¿Cómo es el sistema _____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Asking information about the system
de créditos
หน่วยกิตวิชา
Type of system
de notas
การให้คะแนน
Type of system
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Inquiring about the teaching style
¿Hay ______________?
มี _____________ ไหม
Inquiring about the teaching style
clases teóricas
การบรรยาย
Type of class
seminarios
การสัมมนา
Type of class
tutorías
การกวดวิชา
Type of class
conferencias
การประชุม
Type of class
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Asking when the exams are
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Asking where you can find information about the courses
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Asking if there is a university sports center
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Asking how you can join student societies
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Asking what languages you can study at that school
¿Hay pruebas de nivel?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Asking if there is a placement test to assess your level
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Asking if there is a detailed description of the course
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Asking what the maximum number of students in a class is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Asking what facilities there are in the school
¿Organizan también excursiones?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Asking if the school arranges also excursions
¿Qué programas ofertan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Inquiring about funding opportunities
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Asking which bodies can fund your studies
Necesito ayuda financiera para ______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Stating that you need financial help
matrícula
ค่าเล่าเรียน
Thing that you need financial help for
gastos personales
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Thing that you need financial help for
manutención de hijos menores
การดูแลเด็ก
Thing that you need financial help for
¿Qué becas puedo solicitar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Me gustaría convalidar mi título en (país).
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Asking where you can get a certificate of equivalency