Vietnamese | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Stating that you want to enroll
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Stating that you want to apply for a course
kandidatkurs
đại học
Type of course
avancerad kurs
thạc sỹ
Type of course
doktorandkurs
tiến sĩ
Type of course
fulltidskurs
toàn thời gian
Type of course
deltidskurs
bán thời gian
Type of course
onlinekurs
trực tuyến
Type of course
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Stating how long your exchange period is
en termin
một kì
Length of stay at foreign university
ett läsår
một năm học
Length of stay at foreign university
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Asking about work restrictions for students
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Used when applying for university
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Asking if you will receive a formal offer
Garanterar universitetet boende?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Asking if the university provides accommodation
Innefattar kursen en praktikperiod?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Asking if your university course involves an internship period
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Asking how you can see the progress of your application
Vilka är språkkraven?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hur fungerar _______ ?
Hệ thống _________ như thế nào?
Asking information about the system
poängsystemet
tín chỉ
Type of system
betygssättningen
chấm điểm
Type of system
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Hur är undervisningen?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Inquiring about the teaching style
Finns det _______?
Có_________ hay không?
Inquiring about the teaching style
föreläsningar
bài giảng
Type of class
seminarier
hội thảo
Type of class
handledning
hướng dẫn riêng
Type of class
konferenser
hội nghị
Type of class
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Có những khóa học mùa hè nào?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
När är tentaperioderna?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Asking when the exams are
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Asking where you can find information about the courses
Har universitetet en idrottsanläggning?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Asking if there is a university sports center
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Asking how you can join student societies
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Asking what languages you can study at that school
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Asking if there is a placement test to assess your level
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Asking if there is a detailed description of the course
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Asking what the maximum number of students in a class is
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Asking what facilities there are in the school
Arrangerar skolan också utflykter?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Asking if the school arranges also excursions
Vilka program erbjuds?
Có những chương trình nào?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Inquiring about funding opportunities
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Asking which bodies can fund your studies
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Stating that you need financial help
skolavgifter
học phí
Thing that you need financial help for
mina levnadskostnader
chi phí sinh hoạt
Thing that you need financial help for
barnomsorg
chăm sóc trẻ em
Thing that you need financial help for
Vilka typer av stipendier finns det?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Asking where you can get a certificate of equivalency