Romanian | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Stating that you want to enroll
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Stating that you want to apply for a course
ปริญญาตรี
student
Type of course
บัณฑิตวิทยาลัย
student cu diplomă
Type of course
ปริญญาเอก
doctorand
Type of course
เต็มเวลา
cu normă întreagă
Type of course
นอกเวลา
cu jumătate de normă
Type of course
ออนไลน์
la distanță
Type of course
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Stating how long your exchange period is
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestru
Length of stay at foreign university
หนึ่งปีการศึกษา
un an academic
Length of stay at foreign university
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Asking about work restrictions for students
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Asking if you need to provide the original documents or copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Used when applying for university
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Asking if you will receive a formal offer
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Asking if the university provides accommodation
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Există perioadă de practică în planul de studii?
Asking if your university course involves an internship period
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Asking how you can see the progress of your application
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Care este nivelul de [limba] cerută?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Cum este sistemul ____________?
Asking information about the system
หน่วยกิตวิชา
de credite
Type of system
การให้คะแนน
de note
Type of system
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cum este sistemul de predare?
Inquiring about the teaching style
มี _____________ ไหม
Sunt _____________ ?
Inquiring about the teaching style
การบรรยาย
cursuri teoretice
Type of class
การสัมมนา
seminarii
Type of class
การกวดวิชา
tutoriale
Type of class
การประชุม
conferințe
Type of class
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Când se susșine sesiunea de examene?
Asking when the exams are
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Asking where you can find information about the courses
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Are universitatea centru sportiv?
Asking if there is a university sports center
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Asking how you can join student societies
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Asking what languages you can study at that school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Asking if there is a placement test to assess your level
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Asking if there is a detailed description of the course
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Asking what the maximum number of students in a class is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Ce facilitări oferă centrul?
Asking what facilities there are in the school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizați excursii de asemenea?
Asking if the school arranges also excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Ce programă oferiți?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Inquiring about funding opportunities
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Asking which bodies can fund your studies
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Stating that you need financial help
ค่าเล่าเรียน
taxă de școlarizare
Thing that you need financial help for
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
întreținere
Thing that you need financial help for
การดูแลเด็ก
îngrijire copii minori
Thing that you need financial help for
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Asking where you can get a certificate of equivalency