Spanish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Stating that you want to enroll
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Stating that you want to apply for a course
ปริญญาตรี
en un grado
Type of course
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Type of course
ปริญญาเอก
en un doctorado
Type of course
เต็มเวลา
a tiempo completo
Type of course
นอกเวลา
a tiempo parcial
Type of course
ออนไลน์
a distancia
Type of course
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Stating how long your exchange period is
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Length of stay at foreign university
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Length of stay at foreign university
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Asking about work restrictions for students
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Asking if you need to provide the original documents or copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Used when applying for university
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Asking if you will receive a formal offer
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Asking if the university provides accommodation
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Asking if your university course involves an internship period
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Asking how you can see the progress of your application
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Asking information about the system
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Type of system
การให้คะแนน
de notas
Type of system
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Inquiring about the teaching style
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Inquiring about the teaching style
การบรรยาย
clases teóricas
Type of class
การสัมมนา
seminarios
Type of class
การกวดวิชา
tutorías
Type of class
การประชุม
conferencias
Type of class
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Asking when the exams are
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Asking where you can find information about the courses
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Asking if there is a university sports center
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Asking how you can join student societies
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Asking what languages you can study at that school
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Asking if there is a placement test to assess your level
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Asking if there is a detailed description of the course
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Asking what the maximum number of students in a class is
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Asking what facilities there are in the school
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Asking if the school arranges also excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Inquiring about funding opportunities
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Asking which bodies can fund your studies
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Stating that you need financial help
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Thing that you need financial help for
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Thing that you need financial help for
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Thing that you need financial help for
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Asking where you can get a certificate of equivalency