Dutch | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Stating that you want to enroll
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Stating that you want to apply for a course
đại học
een bacheloropleiding
Type of course
thạc sỹ
een postgraduaat
Type of course
tiến sĩ
een doctoraat
Type of course
toàn thời gian
een voltijdse opleiding
Type of course
bán thời gian
een deeltijdse opleiding
Type of course
trực tuyến
een online cursus
Type of course
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Stating how long your exchange period is
một kì
een semester
Length of stay at foreign university
một năm học
een academisch jaar
Length of stay at foreign university
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Asking about work restrictions for students
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Used when applying for university
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Asking if you will receive a formal offer
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Asking if the university provides accommodation
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Asking if your university course involves an internship period
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Asking how you can see the progress of your application
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hệ thống _________ như thế nào?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Asking information about the system
tín chỉ
creditsysteem
Type of system
chấm điểm
beoordelingssysteem
Type of system
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Inquiring about the teaching style
Có_________ hay không?
Zijn er _____________ ?
Inquiring about the teaching style
bài giảng
lezingen
Type of class
hội thảo
seminars
Type of class
hướng dẫn riêng
tutorials
Type of class
hội nghị
conferenties
Type of class
Có những khóa học mùa hè nào?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Wanneer worden de examens gehouden?
Asking when the exams are
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Asking where you can find information about the courses
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Asking if there is a university sports center
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Asking how you can join student societies
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Asking what languages you can study at that school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Asking if there is a placement test to assess your level
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Asking if there is a detailed description of the course
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Asking what the maximum number of students in a class is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Asking what facilities there are in the school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Organiseren jullie ook excursies?
Asking if the school arranges also excursions
Có những chương trình nào?
Welke programma's bieden jullie aan?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Inquiring about funding opportunities
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Asking which bodies can fund your studies
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Stating that you need financial help
học phí
inschrijvingsgeld
Thing that you need financial help for
chi phí sinh hoạt
kosten voor levensonderhoud
Thing that you need financial help for
chăm sóc trẻ em
kinderopvang
Thing that you need financial help for
Có những loại học bổng nào hiện có?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Asking where you can get a certificate of equivalency