English | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
I would like to enroll at a university.
Stating that you want to enroll
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
I want to apply for _____________ course.
Stating that you want to apply for a course
đại học
an undergraduate
Type of course
thạc sỹ
a postgraduate
Type of course
tiến sĩ
a PhD
Type of course
toàn thời gian
a full-time
Type of course
bán thời gian
a part-time
Type of course
trực tuyến
an online
Type of course
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
I would like to study at your university for ___________.
Stating how long your exchange period is
một kì
a semester
Length of stay at foreign university
một năm học
an academic year
Length of stay at foreign university
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
What are the work restrictions for students?
Asking about work restrictions for students
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
What are the entry requirements of the university?
Used when applying for university
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Are you going to send me a formal offer?
Asking if you will receive a formal offer
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Does the university guarantee accommodation as well?
Asking if the university provides accommodation
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Does the course involve an internship as well?
Asking if your university course involves an internship period
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
How can I track the progress of my application?
Asking how you can see the progress of your application
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
What are the [language] language requirements?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hệ thống _________ như thế nào?
What is the ____________ system like?
Asking information about the system
tín chỉ
credit
Type of system
chấm điểm
marking
Type of system
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
What is the teaching style like?
Inquiring about the teaching style
Có_________ hay không?
Are there _____________ ?
Inquiring about the teaching style
bài giảng
lectures
Type of class
hội thảo
seminars
Type of class
hướng dẫn riêng
tutorials
Type of class
hội nghị
conferences
Type of class
Có những khóa học mùa hè nào?
What courses are offered by summer schools?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
When are the exams held?
Asking when the exams are
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Where can I find information about all the courses available?
Asking where you can find information about the courses
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Is there a university sports center?
Asking if there is a university sports center
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
How can I join student societies?
Asking how you can join student societies
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
What are the estimated living costs in [city]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
What languages can I study at your school?
Asking what languages you can study at that school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is there a placement test to assess my level?
Asking if there is a placement test to assess your level
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Do you have a detailed description of the course?
Asking if there is a detailed description of the course
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
Asking what the maximum number of students in a class is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
What facilities are there in your school?
Asking what facilities there are in the school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Do you also arrange excursions?
Asking if the school arranges also excursions
Có những chương trình nào?
What programs do you offer?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
I am here to inquire about funding opportunities.
Inquiring about funding opportunities
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Which bodies can fund my studies?
Asking which bodies can fund your studies
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
I need financial help for ____________.
Stating that you need financial help
học phí
tuition fees
Thing that you need financial help for
chi phí sinh hoạt
my living expenses
Thing that you need financial help for
chăm sóc trẻ em
childcare
Thing that you need financial help for
Có những loại học bổng nào hiện có?
What kinds of scholarships are available?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Where can I get a certificate of equivalency?
Asking where you can get a certificate of equivalency