Swedish | Phrases - Immigration | Studying

Studying - University

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Stating that you want to enroll
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Stating that you want to apply for a course
đại học
kandidatkurs
Type of course
thạc sỹ
avancerad kurs
Type of course
tiến sĩ
doktorandkurs
Type of course
toàn thời gian
fulltidskurs
Type of course
bán thời gian
deltidskurs
Type of course
trực tuyến
onlinekurs
Type of course
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Stating how long your exchange period is
một kì
en termin
Length of stay at foreign university
một năm học
ett läsår
Length of stay at foreign university
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Asking about work restrictions for students
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Asking if you need to provide the original documents or copies
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Used when applying for university
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Asking if you will receive a formal offer
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Garanterar universitetet boende?
Asking if the university provides accommodation
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Asking if your university course involves an internship period
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Asking if you have to pay to study as an exchange student at that university
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Asking how you can see the progress of your application
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Vilka är språkkraven?
Inquiring about the language requirement to be fulfilled in order to be accepted at that university
Hệ thống _________ như thế nào?
Hur fungerar _______ ?
Asking information about the system
tín chỉ
poängsystemet
Type of system
chấm điểm
betygssättningen
Type of system
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Asking if you have an academic transcript at the end of your exchange
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Hur är undervisningen?
Inquiring about the teaching style
Có_________ hay không?
Finns det _______?
Inquiring about the teaching style
bài giảng
föreläsningar
Type of class
hội thảo
seminarier
Type of class
hướng dẫn riêng
handledning
Type of class
hội nghị
konferenser
Type of class
Có những khóa học mùa hè nào?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Asking information about the kinds of courses offered by summer schools
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
När är tentaperioderna?
Asking when the exams are
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Asking where you can find information about the courses
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Asking if there is a university sports center
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Asking how you can join student societies
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Inquiring about the estimated living costs in the city

Studying - Language courses

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Asking what languages you can study at that school
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Asking if there is a placement test to assess your level
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Asking if you can change level in case you are not satisfied with the one you are attending
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Asking if there is a detailed description of the course
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Asking what the maximum number of students in a class is
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Asking what facilities there are in the school
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Arrangerar skolan också utflykter?
Asking if the school arranges also excursions
Có những chương trình nào?
Vilka program erbjuds?
Asking what programs are offered

Studying - Scholarships

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Inquiring about funding opportunities
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Asking which bodies can fund your studies
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Stating that you need financial help
học phí
skolavgifter
Thing that you need financial help for
chi phí sinh hoạt
mina levnadskostnader
Thing that you need financial help for
chăm sóc trẻ em
barnomsorg
Thing that you need financial help for
Có những loại học bổng nào hiện có?
Vilka typer av stipendier finns det?
Asking what kinds of scholarships are available

Studying - Validating foreign degrees

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Stating that you would like to validate your degree certificate in that country
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Asking if there is a list of certified translators in the language that you need
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Asking where you can get a certificate of equivalency