Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
I am ___________________ .
Tôi __________.
Stating your employment status
employed
có việc làm
Type of employment status
unemployed
Không có việc làm
Type of employment status
an entrepreneur
doanh nhân
Type of employment status
self-employed
tự làm chủ
Type of employment status
an intern
thực tập sinh
Type of employment status
a volunteer
tình nguyện viên
Type of employment status
a consultant
tư vấn viên
Type of employment status
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
full-time
toàn thời gian
Type of contract
part-time
bán thời gian
Type of contract
fixed-term
hạn định
Type of contract
permanent
lâu dài
Type of contract
seasonal
thời vụ
Type of contract
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
paternity leave
nghỉ làm cha
Type of time off
sick leave
nghỉ ốm
Type of time off
days off
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option