Czech | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Asking if you can work in that country
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Potřebuji pracovní povolení?
Asking if you need a work permit
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Jaká je národní minimální mzda?
Inquiring about the national minimum wage
Mi estas ________________.
Já jsem ___________________ .
Stating your employment status
dungata
zaměstnaný
Type of employment status
senlabora
nezaměstnaný
Type of employment status
entreprenisto
podnikatel
Type of employment status
memdungito
osoba samostatně výdělečně činná
Type of employment status
internulo
stážista
Type of employment status
volontulo
dobrovolník
Type of employment status
konsilisto
poradce
Type of employment status
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Inquiring about the type of contract
Mi havas____________ kontrakton.
Mám ______________ smlouvu.
Stating what type of contract you have
plentempan
na plný úvazek
Type of contract
parttempan
na poloviční úvazek
Type of contract
limigitan
na dobu určitou
Type of contract
permanentan
trvalá pozice
Type of contract
sezonan
sezonní práce
Type of contract
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kde budu dostávat výplatu?
Asking when you get your paycheck
Mi ŝatus peti _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Asking for time off
akuŝferion
mateřská dovolená
Type of time off
akuŝferion (por patro)
otcovská dovolená
Type of time off
malsanan salajron
nemocenská
Type of time off
feritagojn
volný den
Type of time off

Work - Tax returns

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Inquiring about taxation
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Stating that you would like to report your earnings
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kiu diros min ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
kiom mia repago estas
výše kolik dostanu zpátky
Tax return option
se mi ŝuldas pli imposton
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option