Japanese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Asking if you can work in that country
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Asking if you need a work permit
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Inquiring about the national minimum wage
Mi estas ________________.
Stating your employment status
dungata
Type of employment status
senlabora
Type of employment status
entreprenisto
Type of employment status
memdungito
Type of employment status
internulo
Type of employment status
volontulo
Type of employment status
konsilisto
Type of employment status
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Inquiring about the type of contract
Mi havas____________ kontrakton.
Stating what type of contract you have
plentempan
Type of contract
parttempan
Type of contract
limigitan
Type of contract
permanentan
Type of contract
sezonan
Type of contract
Kiam mi ricevas mian salajron?
Asking when you get your paycheck
Mi ŝatus peti _________.
Asking for time off
akuŝferion
Type of time off
akuŝferion (por patro)
Type of time off
malsanan salajron
Type of time off
feritagojn
Type of time off

Work - Tax returns

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Inquiring about taxation
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Stating that you would like to report your earnings
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kiu diros min ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
kiom mia repago estas
Tax return option
se mi ŝuldas pli imposton
Tax return option