Polish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Asking if you can work in that country
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Asking if you need a social security number before starting to work
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Asking if you need a work permit
Qual è il salario minimo?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Inquiring about the national minimum wage
Sono ____________.
Jestem ___________________ .
Stating your employment status
impiegato/a
zatrudniony/a
Type of employment status
disoccupato/a
bezrobotny/a
Type of employment status
un imprenditore/un'imprenditrice
przedsiębiorcą
Type of employment status
un lavoratore autonomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type of employment status
uno/a stagista
praktykantem/praktykantką
Type of employment status
un/una volontario/a
wolontariuszem/wolontariuszką
Type of employment status
un/a consulente
doradcą
Type of employment status
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Inquiring about the type of contract
Ho un contratto _________.
Mam umowę ___________.
Stating what type of contract you have
a tempo pieno
o pracę na pełny etat
Type of contract
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type of contract
a tempo determinato
(o pracę) na czas określony
Type of contract
a tempo indeterminato
(o pracę) na czas nieokreślony
Type of contract
stagionale
o pracę sezonową
Type of contract
Quando viene versato lo stipendio?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Asking when you get your paycheck
Vorrei chiedere ___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Asking for time off
il congedo di maternità
urlop macierzyński
Type of time off
il congedo di paternità
urlop ojcowski
Type of time off
il congedo per malattia
chorobowe
Type of time off
dei giorni liberi
kilka dni urlopu
Type of time off

Work - Tax returns

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Inquiring about taxation
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Stating that you would like to report your earnings
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Asking when the deadline to send your tax return is
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
quanto mi verrà rimborsato
ile wynosi mój zwrot podatku
Tax return option
se devo pagare più tasse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option