French | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Je suis ___________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
employé(e)
Type of employment status
bezrobotny/a
au chômage
Type of employment status
przedsiębiorcą
entrepreneur
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
travailleur indépendant
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
stagiaire
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
bénévole
Type of employment status
doradcą
consultant(e)
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
J'ai un contrat ___________.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
à temps plein
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
à temps partiel
Type of contract
(o pracę) na czas określony
en C.D.D.
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
en C.D.I.
Type of contract
o pracę sezonową
saisonnier
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Je voudrais _________.
Asking for time off
urlop macierzyński
un congé maternité
Type of time off
urlop ojcowski
un congé paternité
Type of time off
chorobowe
un congé maladie
Type of time off
kilka dni urlopu
des congés
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
du montant qui me sera remboursé
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
si je dois payer davantage d'impôts
Tax return option