Spanish | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Asking if you can work in that country
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Asking if you need a social security number before starting to work
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
¿Necesito permiso de trabajo?
Asking if you need a work permit
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Inquiring about the national minimum wage
Jestem ___________________ .
Soy ____________________.
Stating your employment status
zatrudniony/a
asalariado
Type of employment status
bezrobotny/a
desempleado
Type of employment status
przedsiębiorcą
empresario
Type of employment status
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autónomo
Type of employment status
praktykantem/praktykantką
trabajador en prácticas
Type of employment status
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntario
Type of employment status
doradcą
asesor
Type of employment status
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Inquiring about the type of contract
Mam umowę ___________.
Tengo un contrato ______________.
Stating what type of contract you have
o pracę na pełny etat
a tiempo completo
Type of contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
a tiempo parcial
Type of contract
(o pracę) na czas określony
de duración determinada
Type of contract
(o pracę) na czas nieokreślony
indefinido
Type of contract
o pracę sezonową
de temporada
Type of contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
¿Cuándo se cobra?
Asking when you get your paycheck
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Asking for time off
urlop macierzyński
la baja por maternidad
Type of time off
urlop ojcowski
la baja por paternidad
Type of time off
chorobowe
la baja por enfermedad
Type of time off
kilka dni urlopu
días libres
Type of time off

Work - Tax returns

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Inquiring about taxation
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Stating that you would like to report your earnings
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Asking when the deadline to send your tax return is
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Kto poinformuje mnie ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ile wynosi mój zwrot podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
Tax return option
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Tax return option