Vietnamese | Phrases - Immigration | Work

Work - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Asking if you can work in that country
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Asking if you need a social security number before starting to work
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Asking if you need a work permit
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Inquiring about the national minimum wage
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Stating your employment status
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Type of employment status
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Type of employment status
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Type of employment status
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Type of employment status
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Type of employment status
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Type of employment status
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Type of employment status
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Inquiring about the type of contract
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Stating what type of contract you have
เต็มเวลา
toàn thời gian
Type of contract
นอกเวลา
bán thời gian
Type of contract
มีกำหนดเวลา
hạn định
Type of contract
พนักงานประจำ
lâu dài
Type of contract
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Type of contract
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Asking when you get your paycheck
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Asking for time off
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Type of time off
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Type of time off
การลาป่วย
nghỉ ốm
Type of time off
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Type of time off

Work - Tax returns

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Inquiring about taxation
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Stating that you would like to report your earnings
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Asking when the deadline to send your tax return is
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Tax return option
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option