English | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Asking if you can work in that country
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Asking if you need a work permit
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Inquiring about the national minimum wage
Tôi __________.
I am ___________________ .
Stating your employment status
có việc làm
employed
Type of employment status
Không có việc làm
unemployed
Type of employment status
doanh nhân
an entrepreneur
Type of employment status
tự làm chủ
self-employed
Type of employment status
thực tập sinh
an intern
Type of employment status
tình nguyện viên
a volunteer
Type of employment status
tư vấn viên
a consultant
Type of employment status
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Inquiring about the type of contract
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Stating what type of contract you have
toàn thời gian
full-time
Type of contract
bán thời gian
part-time
Type of contract
hạn định
fixed-term
Type of contract
lâu dài
permanent
Type of contract
thời vụ
seasonal
Type of contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Asking when you get your paycheck
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Asking for time off
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Type of time off
nghỉ làm cha
paternity leave
Type of time off
nghỉ ốm
sick leave
Type of time off
ngày nghỉ
days off
Type of time off

Work - Tax returns

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Inquiring about taxation
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Stating that you would like to report your earnings
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Asking when the deadline to send your tax return is
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Tax return option
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Tax return option