Italian | Phrases - Immigration | Work

Work - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Asking if you can work in that country
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Asking if you need a social security number before starting to work
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Asking if you need a work permit
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Qual è il salario minimo?
Inquiring about the national minimum wage
Tôi __________.
Sono ____________.
Stating your employment status
có việc làm
impiegato/a
Type of employment status
Không có việc làm
disoccupato/a
Type of employment status
doanh nhân
un imprenditore/un'imprenditrice
Type of employment status
tự làm chủ
un lavoratore autonomo
Type of employment status
thực tập sinh
uno/a stagista
Type of employment status
tình nguyện viên
un/una volontario/a
Type of employment status
tư vấn viên
un/a consulente
Type of employment status
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Stating that you would like to register as a freelance professional

Work - Contracts

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Inquiring about the type of contract
Tôi có hợp đồng _________.
Ho un contratto _________.
Stating what type of contract you have
toàn thời gian
a tempo pieno
Type of contract
bán thời gian
part-time
Type of contract
hạn định
a tempo determinato
Type of contract
lâu dài
a tempo indeterminato
Type of contract
thời vụ
stagionale
Type of contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Quando viene versato lo stipendio?
Asking when you get your paycheck
Tôi muốn hỏi về___________.
Vorrei chiedere ___________.
Asking for time off
nghỉ sinh đẻ
il congedo di maternità
Type of time off
nghỉ làm cha
il congedo di paternità
Type of time off
nghỉ ốm
il congedo per malattia
Type of time off
ngày nghỉ
dei giorni liberi
Type of time off

Work - Tax returns

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Inquiring about taxation
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to report your earnings
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Stating that you would like to hire an accountant to help you with your tax return
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Asking when the deadline to send your tax return is
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Asking if there are penalties if you don't send your tax return in time
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Asking who will let you know if you are entitled to have a refund or if you have to pay more taxes
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
quanto mi verrà rimborsato
Tax return option
tôi có nợ tiền thuế hay không
se devo pagare più tasse
Tax return option