Italian | Phrases - Personal | Announcements and Invitations

Letter | E-Mail | Announcements and Invitations | Best Wishes | SMS and Web

Announcements and Invitations - Birth

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Used when a couple want to announce the birth of their child
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Used when a third party is announcing the birth of a child
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Used when a couple want to announce the birth of their child
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Siamo lieti di presentarvi...
Used when a couple want to announce the birth of their child, usually found on cards with a picture of the child
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Used when a couple want to announce the birth of their child
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Used when a couple want to announce the birth of their child
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Used when a couple want to announce the birth of their child

Announcements and Invitations - Engagement

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Used when announcing an engagement
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Used when a couple want to announce their engagement
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Used when announcing an engagement
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditional, used when parents want to announce the engagement of their daughter
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Used as in an invitation to an engagement party
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Used as in an invitation to an engagement party

Announcements and Invitations - Marriage

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Used when announcing a marriage
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Used when announcing the marriage of a woman
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Used by the couple when inviting people to their wedding
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Used by the parents of the man/woman who is getting married to invite people to the wedding
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Used by the couple when inviting close friends to their wedding

Announcements and Invitations - Gatherings / Special Events

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Used to invite people to a social occasion on a specific day, at a specific time and for a specific reason
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Used to invite people to a dinner party and to give the reason why
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formal, used to invite people to a formal event. Commonly used for company dinner parties
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formal, used to invite close friends to an important social occasion
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Contiamo sulla tua presenza.
Used in an invitation after having asked the recipient to come, in order to emphasize that you would like them to be present
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Hai voglia di vederci per...?
Informal, used to invite friends round for no other purpose then to see them