Esperanto | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Milý Johne,
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Used when replying to correspondence
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Used when wanting a friend to see your new website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Atentu.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Multa amo,
Informal, used when writing to family